Privacybeleid Hoevers Schoentechniek BV – Hoevers Orthopedische Schoentechniek

Privacybeleid Hoevers Schoentechniek BV

Wie zijn we

Ons website-adres is: http://www.hoeversschoentechniek.nl.

Als zorgaanbieder heeft Hoevers veel te maken met (vertrouwelijke) klantgegevens. De bescherming van uw privacy is van essentieel belang voor ons. En met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geven wij u graag inzage in hoe wij de privacy van uw gegevens waarborgen. Wij houden ons aan de AVG

Wat we met uw gegevens doen, en welke rechten u als klant van Hoevers heeft, leest u hieronder.

Welke gegevens hebben wij van u?

U heeft aan ons de volgende gegevens doorgegeven:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw burgerservicenummer
 • uw geboortedatum
 • uw contactgegevens (zoals uw e-mailadres en/of uw telefoonnummer)
 • uw gegevens over uw gezondheid

Deze gegevens hebben wij nodig om aan uw zorgvraag te kunnen voldoen, om contact met u te onderhouden in verband met nazorg en controle.

Bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over uw gezondheid

Ook ontvangen wij gegevens over uw gezondheid. Deze medische informatie ontvangen wij direct van u. Maar ook als er sprake is van een doorverwijzing vanuit uw huisarts, fysiotherapeut, instelling of ziekenhuis. Onze adviseurs zijn verplicht om zorgvuldig met uw medische gegevens om te gaan en elke Hoevers medewerker die deze gegevens verwerkt heeft een geheimhoudingsplicht.

Met gegevens over uw gezondheid gaan wij extra zorgvuldig om. Wij gebruiken deze gegevens om te bepalen welke zorg u nodig heeft. Voor zover dat nodig is, worden gegevens over uw gezondheid ook gebruikt voor controles door uw zorgverzekeraar, het meewerken aan fraudeonderzoek en analyses voor zorginkoop en risicobeheersing.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens delen wij alleen:

Met uw verzekeraar

Om uw declaratie naar de zorgverzekeraar te regelen en voor eventuele controles door uw zorgverzekeraar op deze declaraties.

Als u gebruikmaakt van de Wet langdurige zorg (Wlz)

Dan sturen we uw declaratie door naar de zorgkantoren die uw declaratie kunnen verwerken. Een deel van uw vergoeding ontvangt u namelijk vanuit een andere wet.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij passen binnen heel Hoevers beveiligingsmaatregelen toe om persoonsgegevens te beveiligen. Deze maatregelen hebben betrekking op de organisatorische risico’s, menselijk handelen (personeel), inrichting van processen, techniek en fysieke beveiliging.

Onze medewerkers zijn tot geheimhouding verplicht. U mag van ons verwachten dat wij alles doen, wat in redelijkheid van ons verwacht mag worden, om uw privacy te waarborgen. Uw persoonsgegevens zijn intern alleen in te zien voor medewerkers die uw gegevens nodig hebben om op juiste wijze uitvoering te geven aan uw zorgvraag. U kunt een reden hebben om ons te vragen bepaalde persoonsgegevens, zoals uw adres, geheim te houden. Aan zo’n verzoek voldoen wij natuurlijk altijd, binnen de eisen die wettelijk aan ons gesteld worden. De persoonsgegevens die u geheim wilt houden, zullen dan niet (meer) aan derden verstrekt worden.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Hoevers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor goede zorgverlening.

Beveiligde site

Ook de Hoevers website die u nu bezoekt en gebruikt, is natuurlijk beveiligd. Personen die toegang hebben tot uw gegevens op de site, zijn gehouden aan de wetten en regels op privacy gebied. Wij verzamelen en analyseren de gegevens over uw bezoek aan deze website om de site te verbeteren en aan uw gebruikswensen aan te passen. Deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies. Hierbij verzamelen wij geen persoonlijke gegevens. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van deze cookies, dan kunt u in uw eigen browser ‘cookies off’ inschakelen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft recht op:

 • inzage van de gegevens die wij van u hebben.
 • rectificatie als wij uw gegevens verkeerd hebben verwerkt.
 • gedeeltelijke vernietiging van uw medische gegevens. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens.
 • overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, zodat u uw gegevens ook kunt doorsturen naar bijvoorbeeld een andere zorgverlener.
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.
 • het intrekken van uw toestemming.

Vragen of opmerkingen?

Wilt u gebruikmaken van een van de bovenstaande mogelijkheden? Of hebt u vragen over ons privacybeleid? Dan kunt u ons een e-mail versturen met uw verzoek of vraag. Deze wordt dan zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen een maand, beantwoord. Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw verzoek kunt u daarover een klacht indienen bij de NVOS-Orthobanda klachtencommissie

U bent hier: Home » Privacybeleid Hoevers Schoentechniek BV